Making Poi for Queen Kapiolani's Birthday Celebration

making poi making poi
making poi making poi
making poi making poi
making poi making poi
making poi making poi
making poi making poi